TRITREN 150

Manufacturer:

Dragon Pharma-EU

Package:

10 ml/vial (150mg/ml)

  • SHIPPED EU
  • SALE

Quantity Price Piece
$72.00   $127.00
$350   $635.00
$670   $1270.00
$1300   $2540.00